نظارت کارگاهی و عالیه بر پروژه های زیر ساخت و آماده سازی در منطقه ویژه اقتصادی جهرم

نام کارفرما: منطقه ویژه اقتصادی جهرم

نوع پروژه: انجام خدمات مشاوره ای برای نظارت کارگاهی و عالیه بر بخشی از پروژه های زیر ساخت و آماده سازی در منطقه ویژه اقتصادی جهرم

محل پروژه: جهرم

توضیحات تکمیلی

انجام خدمات طرح جامع و طرح تفضیلی و نظارت کارگاهی منطقه ویژه اقتصادی جهرم به مساحت 70 هکتار فاز 1 و 340 هکتار فاز 2

طراحی شامل خیابان ها، محوطه و معابر، ساختمان های اورژانس، اداری، آتشنشانی، مهمانسرا، رستوران، مسجد، سردرب ورودی، مخزن آب 5000 مترمکعبی، شبکه توزیع آب صنعتی بهداشتی فضای سبز و آتشنشانی، خط انتقال آب، جداره سازی حاشیه معابر، شبکه گاز رسانی، شبکه توزیع برق، ایستگاه تقلیل فشار گاز و شبکه گازرسانی، تسطیح اراضی و حصارکشی

فهرست