نظارت ساختمان اداری گمرک در منطقه ویژه اقتصادی کاشان

نام کارفرما: منطقه ویژه اقتصادی کاشان

نوع پروژه: نظارت بر احداث ساختمان اداری گمرک در منطقه ویژه اقتصادی کاشان

محل پروژه: کاشان

توضیحات تکمیلی
فهرست