مهندسی راه و جاده پیمایش، نظارت عالیه و کارگاهی احداث جاده پیمایش و پیرامون سایت مرکز آزمون جاده ای خودرو

نام کارفرما: شرکت آزمون جاده ای خودرو

نوع پروژه: نظارت

محل پروژه: تهران

توضیحات تکمیلی
فهرست