مهندسی طراحی پایه و تفضیلی ساختمان پارکینگ در استان بوشهر

نام کارفرما: شرکت پترو پایدار ایرانیان

نوع پروژه: مهندسی طراحی پایه و تفضیلی ساختمان پارکینگ در استان بوشهر

محل پروژه: بوشهر

توضیحات تکمیلی
فهرست