نظارت بر طرح احداث كارخانه گچ كردستان

نام کارفرما: گچ كردستان

نوع پروژه: نظارت

محل پروژه: کردستان

توضیحات تکمیلی
فهرست