نظارت بر مطالعات و طراحی آماده سازی و ساختمان های عمومی شهرک صنعتی سلامت تدبیر البرز

نام کارفرما: شرکت بهساز کاشانه تهران

نوع پروژه: نظارت بر مطالعات و طراحی آماده سازی و ساختمان های عمومی شهرک صنعتی سلامت تدبیر البرز

محل پروژه: کرج

توضیحات تکمیلی
فهرست