نظارت عالیه و کارگاهی بر اجراي پروژه طرح توسعه هتل گسترش تبريز

نام کارفرما: شرکت خدمات نوساز

نوع پروژه: نظارت عالیه و کارگاهی

محل پروژه: تبریز

توضیحات تکمیلی
فهرست