نظارت کارگاهی و عالیه بر عمليات اجرايي كارهاي ساختماني و ساخت اسکلت فلزی سالن رنگ جديد شركت سايپا

نام کارفرما: شركت سهامي ايراني توليد اتومبيل (سايپا)

نوع پروژه: نظارت کارگاهی و عالیه بر عمليات اجرايي كارهاي ساختماني و ساخت اسکلت فلزی سالن رنگ جديد شركت سايپا

محل پروژه: تهران

توضیحات تکمیلی
فهرست