پروژه ارائه خدمات مهندسي و مشاوره فازهاي 1 و 2 ندامتگاه 750 نفره نجف آباد

نام کارفرما: سازمان زندان ها و اقدامات تامینی وتربیتی کل کشور

نوع پروژه: خدمات مشاوره

محل پروژه: نجف آباد

توضیحات تکمیلی
فهرست