پروژه نظارت عاليه و كارگاهي تخريب و نوسازي ساختمان اداري شركت سهامي بيمه ايران

نام کارفرما: امور ساختمان وتاسیسات شرکت سهامی بیمه ایران

نوع پروژه: نظارت عاليه و كارگاهي

محل پروژه: سمنان

توضیحات تکمیلی
فهرست