کارهای ارجاعی کارفرما در زمینه مهندسی تکنولوژی و عمومی کارخانه ریخته گری و آهنگري قطعات سنگين -اسفراين

نام کارفرما: سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: خراسان شمالی

توضیحات تکمیلی
فهرست