طراحی تفصیلی پروژه راه آهن خواف – هرات افغانستان

نام کارفرما: اداره خط آهن افغانستان

نوع پروژه: مطالعات و طراحی

محل پروژه: افغانستان

توضیحات تکمیلی
فهرست